Specification sheets

JavaScript Alias: maps/tokushima

Map Name: Tokushima Dimensions (Width x Height): 540x430

List of Entities

ID Short label Label
001 001 Anan
002 002 Awa
003 003 Komatsushima
004 004 Mima
005 005 Miyoshi
006 006 Naruto
007 007 Tokushima
008 008 Yoshinogawa
009 009 Aizumi
010 010 Itano
011 011 Kamiita
012 012 Kitajima
013 013 Matsushige
014 014 Kaiyo
015 015 Minami
016 016 Mugi
017 017 Kamikatsu
018 018 Katsuura
019 019 Tsurugi
020 020 Higashimiyoshi
021 021 Sanagochi
022 022 Ishii
023 023 Kamiyama
024 024 Naka