Specification sheets

JavaScript Alias: maps/kochi

Map Name: Kochi Dimensions (Width x Height): 540x450

List of Entities

ID Short label Label
001 001 Aki
002 002 Kami
003 003 Kochi
004 004 Konan
005 005 Muroto
006 006 Nankoku
007 007 Shimanto
008 008 Sukumo
009 009 Susaki
010 010 Tosa
011 011 Tosashimizu
012 012 Ino
013 013 Niyodogawa
014 014 Geisei
015 015 Kitagawa
016 016 Nahari
017 017 Tano
018 018 Toyo
019 019 Umaji
020 020 Yasuda
021 021 Kuroshio
022 022 Mihara
023 023 Otsuki
024 024 Motoyama
025 025 Otoyo
026 026 Hidaka
027 027 Nakatosa
028 028 Ochi
029 029 Sakawa
030 030 Shimanto
031 031 Tsuno
032 032 Yusuhara
033 033 Okawa
034 034 Tosa