Specification sheets

JavaScript Alias: maps/nauru

Map Name: Nauru Dimensions (Width x Height): 500x510

List of Entities

ID Short label Label
NR.AI AI Aiwo
NR.AB AB Anabar
NR.AT AT Anetan
NR.AR AR Anibare
NR.BA BA Baiti
NR.BO BO Boe
NR.BU BU Buada
NR.DE DE Denigomodu
NR.EW EW Ewa
NR.IJ IJ Ijuw
NR.ME ME Meneng
NR.NI NI Nibok
NR.UA UA Uaboe
NR.YA YA Yaren