Specification sheets

JavaScript Alias: maps/oita

Map Name: Oita Dimensions (Width x Height): 540x510

List of Entities

ID Short label Label
001 001 Beppu
002 002 Bungo ono
003 003 Bungotakada
004 004 Hita
005 005 Kitsuki
006 006 Kunisaki
007 007 Nakatsu
008 008 Oita
009 009 Saiki
010 010 Taketa
011 011 Tsukumi
012 012 Usa
013 013 Usuki
014 014 Yufu
015 015 Hiji
016 016 Himeshima
017 017 Kokonoe
018 018 Kusu